КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Матеріально-технічне забезпечення

 

     
Інформація
до фінансового звіту за 1 квартал 2024 року                   (загальний фонд) по    ДНЗ № 214
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 719558,43
2120 Нарахування на оплату праці 165803,80
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2271   Оплата теплопостачання 71279,69
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 9934,42
2273   Оплата електроенергії 16637,24
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 375,67
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,00
Всього 983589,25

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО      
  Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)
         
  Затверджений у сумі   Вісім мільйонів п’ятсот дві тисячі дев’ятсот сорок п’ять 
      8 502 945 грн.  
      (сума словами і цифрами)  
  В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
         
      Олена ЯКОВЕНКО  
  (підпис)      
         
  01.02.2024р.      
         
        М.П
         
         
КОШТОРИС
на 2024 рік
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок)  комбінованого типу № 214 Дніпровської міської ради 
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпро, Самарський район
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади)
         
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району
         
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010   Надання дошкільної освіти)
 
        (грн)
  Код Усього на рік РАЗОМ
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 8 502 945 0 8 502 945
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 8 502 945 х 8 502 945
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
інші надходження, у тому числі:   х    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х 8 502 945 0 8 502 945
КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 8 502 945 0 8 502 945
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 7 724 552   7 724 552
Оплата праці 2110 6 331 600   6 331 600
Заробітна плата 2111 6 331 600   6 331 600
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Суддівська винагорода 2113      
Нарахування на оплату праці 2120 1 392 952   1 392 952
Використання товарів і послуг 2200 778 393 0 778 393
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230 0 0 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240      
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 778 393   778 393
Оплата теплопостачання 2271 245 018   245 018
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 53 979   53 979
Оплата електроенергії 2273 472 863   472 863
Оплата природного газу 2274 0   0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 6 533   6 533
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
         
         
         
Директор закладу              Яна МАЛАФІЄНКО   
М.П.   (підпис)    
         
         
         
         
         
         
         
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району)     Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО  

 

 

Інформація
до фінансового звіту за 1 квартал 2024 року                   (загальний фонд) по    ДНЗ № 214
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 719558,43
2120 Нарахування на оплату праці 165803,80
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2271   Оплата теплопостачання 71279,69
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 9934,42
2273   Оплата електроенергії 16637,24
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 375,67
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,00
Всього 983589,25

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N1118)

Шість мільйонів шістсот дев’яносто вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири

Затверджений у сумі:          гривні 00 копійок          

б 698 494,00 грн.          

(сума словами і цифрами)

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

______________ Олена ЯКОВЕНКО

 

КОШТОРИС

на 2023 рік

з

40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 214 Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

____________________________________ м.Дніпро, Самарський район________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611010 : Надання дошкільної освіти)

 

Найменування

Код

Усього иа рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

надходження - усього

X

6 698 494,00

 

6 698 494,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету'

X

6 698 494,00

X

6 698 494,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0,00

0,00

надходження "від плати за послуги, що надаються оюджетними установами згідно із

25010000

X

0.00

0,00

(розписати за підгрупами')

 

X

   

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

   

(розписати за підгрупами)

 

X

   

інші надходження, у тому числі:

 

X

   

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

   

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового

 

X

   

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 
 

X

**

**

 

Видатки та надання кредитів - усього

X

6 698 494,00

0,00

6 698 494,00

Поточні видатки

2000

6 698 494,00

0,00

6 698 494,00

Оплата нраці ї нарахування на заробітну плату

2100

6 051 843,00

 

6 051 843,00

Оплата праці

2110

4 960 527,00

 

4 960 527,00

Заробітна плата

2111

4 960 527,00

 

4 960 527,00

1 рошове забезпечення військовослужбовців

2112

     

Суддівська винагорода

2113

     

Нарахування на оплату праці

2120

1 091 316.00

 

1 091 316,00

використання товарів і послуг

2200

646 651.00

0,00

646 651.00

1 іредмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

     

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

     

І Іродукти харчування

2230

0,00

0,00

0,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

     

Видатки на відрядження

2250

     

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

646 651,00

 

646 651,00

Оплата теплопостачання

227]

178 502,00

 

178 502,00

Оплата водопостачання та водовщведеиня

2272

36 140,00

 

36 140,00

Оплата електроенергії

2273

424 307,00

 

424 307,06

Оплата природного газу

2274

0,00

 

0,00

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

7 702,00

 

7 702,00

Оплата енергосервісу

2276

     
 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних

2280

     

програм

??81

     

розвитку

2282

     

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

     

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

     

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

     

Поточні трансферти

2600

     

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

     

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

     

поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

     

Соціальне забезпечення

2700

     

Виплата пенсій і допомоги

2710

     

Стипендії

2720

     

інші виплати населенню

2730

     

Інші поточні видатки

2800

     

капітальні видатки

3000

     

Придбання основного капіталу

3100

     

придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

     

капітальне будівництво (придбання)

3120

     

капітальне будівництво (придбання) житла

3121

     

капітальне будівництво ^придбання) інших об'єктів

3122

     

Капітальний ремонт

3130

     

капітальний ремонт житлового фонд)' (приміщень)

3131

     

капітальний ремонт інших об'єктів

3132

     

Реконструкція та реставрація

3140

     

Реконструкція житлового фонду (приміщень!

3141

     

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

     

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

     

Створення державних запасів і резервів

3150

     

придбання землі та нематеріальних активів

3160

     

Капітальні трансферти

3200

     

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

     

Капітальні трансферти органам державного управління шших рівнів

3220

     

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

     

Капітальні трансферти населенню

3240

     

Надання внутрішніх кредитів

4110

     

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

     

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

     

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

     

Надання зовнішніх кредитів

4210

     
 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N1118)

Вісім мільйонів двісті шістдесят три тисячі чотириста п'ятдесят сім гривень

Затверджений у сумі:______________________ 00 копійок 

8 263 457,00 грн

 
   

 

КОШТОРИС

на 2022 рік

 

40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 214 Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)         

м.Дншро, Самарський район__________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міськіїі територіальної громади)       

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району___

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 061 1010 : Надання дошкільної освіти)

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фон і

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

надходження - усього

X

7 917 464,75

345992.25

8263457.00

Надходження коштів із загального фонду (зюджету"""

X

7 917 464,75

X

' 7917464.75

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

хг

X

345 992.25

345 992,25

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із

25010000

X

345 992,25

345 992.25

(розписати за підгрупами)

 

X

   

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

   

(розписати за підгрупами)

 

X

   

інші надходження, у тому числі:

 

X

   

інші доходи ірозписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

............. X ...........

   

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового

 

X

   

повернення кредитів до бюджету (розписати ж кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитуванняі бюджету)

 

- -

.

 
 

X

**

І'*

 

Видатки та надання кредитів - усього

X

7 917 464.75

345 992,25

8 263 457,00

Поточні видатки

2000

7 917 464.75

345 992,25

8 263 457,00

Оплата прані і нарахування на заробітну плату

2І 00

6 341 192,00

 

6 341 192,00

Оплата праці

2110

5 197698.00

 

5 197 698,00

Заробітна плата

2111

5 197 698,00

 

5 197 698,00

грошове -забезпечення військовослужбовців

2112

     

Суддівська винагорода

2113

     

Нарахування на оплату праці

2120

1143 494,00

 

1143 494,00

Використання піотрів і послуг

2200

1 576272,75

345 992,25

1922 265.00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

     

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

     

Продукти харчування

2230

867 444,75

345 992.25

1213 437,00

Оплата послуг (крім комунальних)

І240

     

Видатки на відрядження

2250

     

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

708 828,00

 

708 828,00

Оплата теплопостачання

2271

373 597,00

 

373 597,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

60 190,00

 

60 190,00

Оплата електроенергії

2273

264 843,00

 

264 843,00

Оплата природного газу

2274

0,00

 

0,00

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

10 198.00

 

10 198,00

Оплата енергосервісу

2276

     
 

 

Дослідження 1 розробки, окремі заходи по реалізації державних

2280

     

програм

2281

     

розвитку

2282

     

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

     

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

24 І0

     

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

24Ї0

     

Поточні трансферти

2600

     

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

     

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

     

поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

     

Соціальне забезпечення

2700

     

виплата пенсій і допомоги

2710

     

Стипендії

2720

     

Інші виплати населенню

2730

     

Інші поточні видатки

2806

     

Капітальні видатки

3000

     

Придбання основного капіталу

3100

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

     

Капітальне будівництво (придбання)

3120

     

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

     

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

     

Капітальний ремонт

3130

     

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

     

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

     

Реконструкція та реставрація

3140

     

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

     

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

     

Реставрація пам'яток культури* історії та архітектури

3143

     

Створення державних запасів ї резервів

31 50

     

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

     

капітальні трансферти

 3200

     

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

     

капітальні трансферти органам державного управління інших рюшв

3220

     

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

     

капітальні трансферти населенню

3240

     

Надання внутрішніх кредитів

4110

     

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

     

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

     

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

     

Надання зовнішніх кредитів

4210

     

Нерозподілені видатки

9000

     

 

 

 

 

 

кошторис КЗО ДНЗ №214

на 2021 рік

 

https://samaradnz214.klasna.com/uploads/editor/3528/191228/sitepage_102/images/img607.jpg

 

https://samaradnz214.klasna.com/uploads/editor/3528/191228/sitepage_102/images/img608.jpg

 

 

 

КОШТОРИС КЗО ДНЗ № 214

на 2020 рік

 

https://samaradnz214.klasna.com/uploads/editor/3528/191228/sitepage_102/images/img605.jpg

 

https://samaradnz214.klasna.com/uploads/editor/3528/191228/sitepage_102/images/img606.jpg

 

 

кошторис КЗО ДНЗ № 214 

на 2019 рік

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу"

______________________________________________________________________________________________________________ (грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

Ь 294 1111,Ш)

 

5 294 іиі,ии

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

5 294 101,00

X

5 294 101,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

   

законодавством

25010000

X

   

(розписати за підгрупами)

 

X

   

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

   

(розписати за підгрупами)

 

X

   

інші надходження, у тому числі:

 

X

   

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

   

боргового зобов'язання)

 

X

   

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

   
 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

5 294 101,00

 

5 294 101,00

Поточні видатки

2000

5 294 101,00

 

5 294 101,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

4 002 332,00

 

4 002 332,00

Оплата праці

2110

3 280 600,00

 

3 280 600,00

Заробітна плата \

2111

3 280 600,00

 

3 280 600,00

Грошове забезпечення військовослужбовців »

2112

     

1 Нарахування на оплату праці

2120

721 732,00

 

721 732,00

Використання товарів і послуг

2200

1 291 769,00

 

1 291 769,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

— _

   

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

     

(Продукти харчування_^

2230

980 802,00

 

980 802,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

     

Видатки на відрядження

2250

     

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

310 967,00

 

310 967,00

^Оплата теплопостачання '

2271

150 326,00

 

150 326,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 422,00

 

26 422,00

і ('Оплата електроенергії

2273

134219,00

 

134219,00

Оплата природного газу

2274

     

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

     

Оплата енергосервісу

2276

     

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних

2280

     

(регіональних) програм

2281

     

заходів розвитку

2282

     

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

     

і Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

     

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

     
 
 

 

Поточні трансферти

2600

     

Субсидії га поточні трансферти підприємствам (установам.

2610

     

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

     

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

2630

     

Соціальне забезпечення

2700

     

Виплата пенсій і допомоги

2710

     

Стипендії

2720

     

Інші виплати населенню

2730

     

Інші поточні видатки

2800

     

Капітальні видатки

3000

     

; 1 Іридбання основного капіталу

3100

     

Ііридбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

     

Капітальне будівництво (придбання)

3120

     

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

     

Капітальне будівництво (придбання) інших о^єктів

3122

     

Капітальний ремонт

3130

     

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

     

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

     

Реконструкція та реставрація

3140

     

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

     

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

     

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

     

Створення державних запасів і резервів

3150

     

1 Іридбання землі та нематершльних активів

3160

     

Капітальні трансферти

3200

     

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

     

Капітальні ірансферти органам державного управління інших

3220

     

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

3230

     

Капітальні ірансферти населенню

3240

     

Надання внутрішніх кредитів

4110

     

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

     

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

     

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

     

Надання зовнішніх кредитів

4210

     

нерозігодшиш ВИДІІТКН ------  ----------------------------------------------------

- , . .. -

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 

КОШТОРИС НА 2017 РІК

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м. Дніпро

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу)                 1011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

4580234

371967

4952201

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4580234

X

4580234

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

371967

371967

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

371967

371967

Плата за послуги, ідо надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

371967

371967

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

4580234

371967

4952201

Поточні видатки

2000

4580234

371967

4952201

Оплата праці

2110

3706593

0

3706593

Заробітна плата

2111

3038191

0

3038191

Нарахування на оплату праці

2120

668402

0

668402

Використання товарів і послуг

2200

871137

371967

1243104

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (тендер)

2210

2758

0

2758

Медикаменти та перев'язувальні матеріали  (тендер)

2220

1472

0

1472

Продукти харчування

2230

347440

371967

719407

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

23910

0

23910

Видатки на відрядження

2250

50

0

50

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

494507

0

494507

Оплата теплопостачання

2271

337931

0

337931

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

34683

0

34683

Оплата електроенергії

2273

121893

0

121893

Оплата природного газу

2274

0

0

0

Дослідження і розробки , видатки державного (регіонального) значення

2280

1000

0

1000

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1000

0

1000

Інші виплати населенню

2730

1170

0

1170

Інші поточні видатки

2800

1334

0

1334

Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району                Т.Г. Залюбченко


1
2
3
4